Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.08.2020

Poistná zmluva č. 2407535227

OcU Ch-V 205/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Generali Poisťovňa a.s.

10.08.2020

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

OcU Ch-V 197/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

DynamicData s.r.o., Východná 2338, 911 01 Trenčín

07.08.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

OcU Ch-V 196/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

ELGAS, k.s.

05.08.2020

Kúpna zmluva

OcU Ch-V 195/2020

3 010,00 EUR tritisíc desať eur

Obec Chocholná-Velčice

Michalcová Anna

04.08.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu

OcU Ch-V 194/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

ELGAS, k.s.

21.07.2020

Zmluva o preprave veci č.1/2020

OcU Ch-V 185/2020

Neuvedené

SEPOOS s.r.o., 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

22.06.2020

Zmluva o nájme

OcU Ch-V 172/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Chocholná-Velčice

Iveta Trúnková

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice č.5/2020

5/2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Obec Chocholná-Velčice

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

22.05.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

OcU Ch-V 141/2020

Neuvedené

SIGNUM Ltd s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

13.05.2020

Zámenná Zmluva

OcU Ch-V 130/2020

Neuvedené

Pavol Breznický

Obec Chocholná-Velčice

11.05.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o odbere a znehodnotení alebo zneškodnení odpadov č.550 018 55

OcU Ch-V 129/2020

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

06.05.2020

Poistná zmluva - havarijné poistenie KIA

06052020

301,12 EUR

Obec Chocholná-Velčice

Generali Poisťovňa a.s.

30.04.2020

Zmluva o poskytovaní služby obstaranie zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Chocholná-Velčice

OcU Ch-V 126/2020

2 383,60 EUR dvetisíctristoosemdesiattri eur šesťdesiatcentov

Obec Chocholná-Velčice

Ing. arch. Marianna Bogyová

30.04.2020

Zmluva o dielo

OcU Ch-V 125/2020

5 483,52 EUR päťtisícštyristoosemdesiatrieur päťdesiatdvacentov

Obec Chocholná-Velčice

Architektonický ateliér B P

14.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice

4/2020

600,00 EUR Šesťsto eur

Obec Chocholná-Velčice

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice

08.04.2020

Zmluva o nájme traktorovej kosačky

OcU Ch-V 119/2020

730,00 EUR sedemstotridsať eur

Obec Chocholná-Velčice

Sokol FC Chocholná-Velčice

08.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2020

16 810,00 EUR šestnásťtisícosemstodesaťeur

Obec Chocholná-Velčice

Sokol FC Chocholná-Velčice

31.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020

1/2020

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

Obec Chocholná-Velčice

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

31.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice

2/2020

720,00 EUR Sedemstodvadsať €

Tenisový klub Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

17.03.2020

Zmluva č. 320 0138 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

OcÚ Ch-V 104/2020

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Chocholná-Velčice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.03.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OcÚ Ch-V 071/2020

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

ENVIROPOL s.r.o.

11.03.2020

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 097/2020

2 627,09 EUR Dvetisícšesťstodvadsaťsedem 09/100

SIKO KÚPELNE a.s.

Obec Chocholná-Velčice

11.03.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ Ch-V 095/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

11.03.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

OcÚ Ch-V 094/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

27.02.2020

Dodatok č.2 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

OcU Ch-V 087/2020

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: