Obsah

Obec Chocholná-Velčice

 

OZNÁMENIE

 

Obci Chocholná-Velčice bolo dňa 12.02.2018 doručené Záverečné stanovisko

 

„Územný plán obce Chocholná-Velčice“

 

Obstarávateľa Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice č. 312, 913 04, vydané  Okresným úradom Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Záverečné stanovisko tu ku stiahnutiu

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Chocholná-Velčice počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00, tel. kontakt 032/653 91 01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alena Bulková

Starostka obce Chocholná-Velčice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Chocholná-Velčice dňa: 15.2.2018