Obsah

Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu (ZOB-TM)
podľa § 20b a nasl. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov uzatvorená dňa 30. októbra 2003 zakladateľmi:

  • Obec Adamovské Kochanovce
  • Obec Kostolná-Záriečie
  • Obec Drietoma
  • Obec Melčice-Lieskové
  • Obec Chocholná-Velčice
  • Obec Štvrtok
  • Obec Ivanovce