Obsah

Úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

 

Kontaktné údaje

Oficiálny názov:

Obecný úrad Chocholná-Velčice
 

Adresa:

Chocholná 312
913 04 Chocholná-Velčice
okres Trenčín
 

Spojenia:

Starostka mobil:  0905 212 947
Telefón kancelária: +421 32 6539 101, mobil 0907 714 672

www: http://www.chocholna-velcice.sk
E-Mail: obec@chocholna-velcice.sk

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet: 5028622832/0900
IČO: 00311642