Obsah

Základné informácie o obci

Základné údaje o obci

Obec v číslach - prvá písomná zmienka, časti obce, nadmorská výška, katastrálne územie, obyvateľstvo a počet stavieb v obci

 

významné roky
1345
   Velčice - prvá písomná zmienka
 
1396
   Malá Chocholná - prvá písomná zmienka
 
1481
   Veľká Chocholná - prvá písomná zmienka
 
1943
   zlúčením Malej Chocholnej a Veľkej Chocholnej  vznikla Chocholná
 
1960
   zlúčením Chocholnej a Velčíc vznikla Chocholná - Velčice
časti obce
  Veľká Chocholná, Malá Chocholná, Velčice, Kykula
poloha obce (stred)  17º 56 40.23′ východnej zemepisnej dĺžky
   48º 51′ 57.14′ severnej zemepisnej šírky
nadmorská výška  227    stred obce (mnm)
 
198
   najnižšie položené miesto (Súhrada)
 
807
   najvyššie položené miesto (Dúžnik)
katastrálne územie obce
2790
   rozloha spolu v ha (100x100m)
 
173
   z toho:   zastavané územie
 
551
                 orná pôda
 
1513
                 lesy
 
553
                 trvale trávnaté porasty
obyvateľstvo
1713
   spolu počet obyvateľov
 
984
   z toho:   Veľká Chocholná
 
214
                 Malá Chocholná
 
417
                 Velčice
 
89
                 Kykula
počet obytných domov
529
   spolu v celej obci
 
284
   z toho:   Veľká Chocholná
 
72
                 Malá Chocholná
 
139
                 Velčice
 
34
                 Kykula

 

 

Štatistické údaje

Pozrite si základné štatistické údaje o našej obci tak, ako ich uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky.