Obsah

Obecná rada

Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Funkcie obecnej rady:
  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva
  • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi
  • pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy
  • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce
  • organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva

 

Predstavitelia obecnej rady:

Meno: Horňák Peter Mgr.
Funkcia: člen obecnej rady
Telefón: 032/6484 366, 0903 205 302
E-Mail: hornakpeter12@gmail.com

 

Meno: Pupiš Zdenko
Funkcia: člen obecnej rady, zástupca starostky
Telefón: 0903 795 258
E-Mail: pupiszdeno@gmail.com

 

Meno: Surovský Peter
Funkcia: člen obecnej rady
Telefón: 032/6484 208, 0903 438 954
E-Mail: sepoos@stonline.sk