Obsah

Plán ochrany obyvateľstva

Plán ochrany cicilného obyvateľstva obce zahŕňa plán varovania a vyrozumenia, plány evakuácie a ukrytia, metodiku záchranných prác a dokumentáciu PIO (prostriedkov individuálnej ochrany).

V súlade s § 15a ods. (1) zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov, v nadväznosti na § 15 "Pôsobnosť obce", ods. (1) písm. a) cit. zákona zverejňuje obec Chocholná-Velčice plán ochrany obyvateľstva nasledovne:

6.1 Plán varovania a vyrozumenia

a) Plán vyrozumenia
b) Plán varovanie
c) grafická časť

 

6.2 Plán evakuácie

 a) Textový a grafický zámer zabezpečenia evakuácie (návrh štatútu, rozhodnutie)
 b) Prehľad zloženia a vyrozumenia evakuačnej komisie (menovacie dekréty)
 c) Prehľad počtov evakuovaných a ubytovaných osôb a
 d) Prehľady odborného zabezpečenia evakuácie
 e) Pomocná dokumentácia
 f) Výpisy z dokumentácie pre evakuačné zariadenie 
 g) Plán prípravy evakuačnej komisie
 h) Záznam správ a hlásení

   

 6.3 Plán ukrytia

 a) Spôsob zabezpečenia ukrytia obyvateľstva
 b) Prehľad o stave zabezpečenia ukrytia obyvateľstva v obci
 c) Rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva
 d) Postup prác pri spohotovení ochranných stavieb
 e) Zabezpečenie pôvodného účelového určenia ochranných stavieb
 f) Odolné a plynotesné úkryty- evidenčné listy a zoznam (v obci sa nenachádzajú)
 g) Jednoduché úkryty budované svojpomocne - určovacie listy a zoznam
 h) Úkrytové družstvá (v mieri sa nevytvárajú)
 i) Grafická časť

   

6.4 Záchranné práce

a) Metodika činnosti krízového štábu obce Chocholná-Velčice pre zabezpečenie opatrení po vzniku mimoriadnej udalosti
b) Riadenie záchranných prác 
c) Postup a činnosť riadiacich orgánov civilnej ochrany pri vzniku mimoriadnej udalosti

   

6.5 PIO

 a) Dokumentácia v sklade materiálu CO
 b) Dokumentácia výdajného strediska PIO

   

K zverejneným dokumentom, v súlade s § 15a ods. (1) zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov, môže dotknutá verejnosť podávať pripomiemky podaním na Obecný úrad Chocholná-Velčice v lehote 30 dní od zverejnenia. 

Zverejnené: 13. apríla 2011  Lehota na podávanie pripomienok: do 18. mája 2011