Obsah

Potvrdenie o veku stavby vydáva obec Chocholná-Velčice na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje).


Nepovinné prílohy:

  • kópia listu vlastníctva,
  • kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby.

 


Vybavuje: Robert Hurtoň
Kontakt: 032 6539 105, e-mail: stavebnyurad@chocholna-velcice.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní 

 

Žiadosť tu ku stiahnutiu