Obsah

Územné plánovanie, stavebný poriadok

 • zmena stavby pred dokončením
 • kolaudačné rozhodnutie
 • povolenie zmeny užívania stavby
 • odstránenie stavby
 • povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 • dodatočné povolenie stavby
 • stavebné povolenie
 • územné rozhodnutie
 • záväzné stanovisko obce k projektu stavby
 • potvrdenie o veku stavby
 • územno-plánovacia informácia
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • ohlásenie drobnej stavby