Obsah

Vážení pozostalí,

Smrť blízkeho je vždy najsmutnejšia udalosť v živote človeka. Prijmite touto cestou náš prejav úprimnej sústrasti.
V snahe pomôcť Vám pri zariaďovaní náležitostí spojených s úmrtím, sme pre Vás pripravili písomný návod, čo všetko a kde musíte zariadiť:


1) príslušná klinika/oddelenie, kde došlo k úmrtiu:
-Ošetrujúci lekár Vám podá, resp. podal informácie o priebehu ochorenia a úmrtí Vám blízkeho človeka.
- Sestrou sú Vám odovzdané doklady, osobné veci a cennosti po zosnulom - oproti podpisu po overení Vašej totožnosti z občianskeho preukazu a zaznamenaní príbuzenského vzťahu.
- Ošetrujúci lekár Vám odovzdá tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ v počte 3 ks, ktoré je potrebné odniesť na matriku v mieste úmrtia.


2) matrika ( v mieste úmrtia )
- tu odovzdáte zdravotníckym zariadením vyplnené tlačivo „List o prehliadke mŕtveho“ a občiansky preukaz mŕtveho,
- na základe týchto dokladov Vám matrika 
vystaví :
- „Úmrtný list“ v príslušných exemplároch,
- doklad na uplatnenie si príspevku na pohreb pre úrad práce – odbor sociálnych vecí
- a rodiny,
zabezpečí
- nahlásenie úmrtia na Sociálnej poisťovni a na notárstve ohľadom dedičského konania.


3) pohrebná služba
- s "Úmrtným listom" pôjdete na Vami vybranú pohrebnú službu, kde si vybavíte všetky náležitosti spojené s prevozom tela mŕtveho z nemocnice, jeho oblečením a úpravou, pochovaním, rozlúčkou,
- vystaví Vám potvrdenie o vybavovaní a zúčastnení sa na pohrebe pre rodinných príslušníkov za účelom ospravedlnenia neprítomnosti v práci, toto potvrdenie Vám vystavia aj na obecnom úrade,
- platba za pohrebné služby sa realizuje pri objednávke.


4) zdravotná poisťovňa
- na príslušnej pobočke odovzdáte preukaz poistenca zomrelého do 8 dní odo dňa úmrtia.

 

Pochovávať zosnulého na pohrebiskách v Chocholnej-Velčiciach (pohrebisko Malá Chocholná, pohrebisko Velčice) je možné až po ohlásení na Obecnom úrade Chocholná-Velčice.  Pri pochovávaní treba dodržiavať VZN č. 1/2012

VZN obce Chocholná-Velčice o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice 

Poplatok za použite domu smútku na 1 pohreb  a ozvučenie je 12,- € v zmysle VZN č. 1/2012

Práce na pohrebisku ( výkopové, kamenárske práce), vstup s technikou na pohrebisko, je povolené vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa – obecného úradu Chocholná-Velčice. 

 

KONTAKTY: 

Kamenárstvo, výkopové práce: AGENA-CH-V s.r.o. Chlapík Alexander: 0903 892 373

Kamenárske služby: Beňo Pavol: 0903 667 747

Pochovávanie: Petrech Ján: mobil: 0902 989 815

Pochovávanie: pán Bulko: 0904 524 062

Pohrebná služba: ONDRAŠEK RADO: 032 6490 756

Pohrebná služba Dália - Buček Štefan: 0904 230 875

Pohrebná služba UNIVERSUS