Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

 

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.


Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.


Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.

Správny poplatok

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

do 49 790,50 € vrátane ..........................................................16,50 € 
nad 49 790,50 € do 99 581,50 €  vrátane ...........................23,00 € 
nad 99 581,50 € do 331 939,00 €  vrátane .........................33,00 €
nad 331 939,00 € do 3 319 391,50 €  vrátane ...................66,00 € 
nad 3 319 391,50 €  ...............................................................99,50 €

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby .... 16,50 € 
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby.....  33,00 € 

 

Oslobodenie od poplatku 
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá , osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.

 

Potrebné doklady:

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tu ku stiahnutiu)
  • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (GP)
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
  • projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní
  • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny , ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
  • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia
  • stavebný denník
  • rozhodnutia, stanoviská , vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 

Vybavuje: Ing Mária Pavlíková
Kontakt: 0902911214
Doba vybavenia: do 30 až 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: v pokladni OcÚ Chocholná-Velčice alebo na bankový účet