Obsah

Miestne dane a poplatky v roku 2017

Typ: ostatné
Obec Chocholná-Velčice, ako správca miestnych daní a poplatkov, upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti a termíny súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami v roku 2017.

Obec Chocholná-Velčice, ako správca miestnych daní a poplatkov, upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti a termíny súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami v roku 2017.

Sadzby dane z nehnuteľností a dane za psa sa v roku 2017 nemenia.

Občania, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosti v k.ú. Chocholná-Velčice – kúpili, zdedili, zkolaudovali, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie – alebo nastali iné zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 do 31.01.2017.

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby sa na základe Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012  od 01.01.2017 znižuje na sumu 13,47 EUR na 1 poplatníka na rok.

Ruší sa 40% úľava na základe Dohody o triedenom zbere komunálnych odpadov a domácom kompostovaní biologických odpadov , pretože na základe nového Zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN obce č. 1/2016, sú pôvodcovia odpadu (fyzické a právnické osoby) povinné separovať odpad na jednotlivé zložky (zmesový komunálny odpad, papier, sklo , plasty, kovové obaly a kovy, objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský olej, elektroodpad z domácností, prenosné batérie a akumulátory).

Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a zberný dvor ich neodoberá. Pneumatiky môže pôvodca odpadu odovzdať distribútorovi odpadu (predajcovia pneumatík, autoservisy, miesta, kde sa pneumatiky vymieňajú).

Upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatku za KO pre rok 2017, z dôvodu, že sa na území obce nezdržujú viac ako 90 dní, že sú povinní do 31.01.2017 podať na Obecný úrad písomnú žiadosť na tlačive Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad, ktoré tvorí prílohu č. 3 k Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012, spolu s ďalšími dokladmi uvedenými v žiadosti. Na neskoršie predloženie žiadosti a dokladov sa neprihliada.

Žiadosť si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad

Poplatníci - podnikatelia a právnické osoby - sú povinní do 31.01.2017 podať na Obecný úrad Ohlásenie k množstvovému zberu za zmesový komunálny odpad .

Ohlásenie si môžete stiahnuť tu: Ohlásenie k množstvovému zberu za zmesový komunálny odpad


Prílohy

Vytvorené: 2. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správce Webu